Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Brochures EfcomAlgemene voorwaarden van:

Efcom Telecommunicatiesystemen  en
en
Efcom Stralingsbescherming  
Het Veer 29
1633 HA  Avenhorn


Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 37162981

Btw nummer: NL001285675B31


Artikel 1 Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht waaronder alle overeenkomsten tot het vervaardigen van bescheiden, het geven van adviezen en/of overige werkzaamheden alsmede op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Efcom Telecommunicatiesystemen  en Efcom Stralingsbescherming gevestigd te Avenhorn, hierna te noemen "Efcom".
2. De opdrachtgever c.q. koper zal verder worden aangeduid als "de wederpartij".
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term "de consument".
4. Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder "zaken" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Efcom bij de uitvoering van de overeenkomst te leveren telecommunicatieapparatuur en materialen.
6. Door Efcom te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als "de bescheiden". Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d..
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. eze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deel- c.q. vervolgopdrachten en/of nabestellingen c.q. deelbestellingen.
9. Indien Efcom deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Efcom hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2 Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Efcom gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Efcom uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Opdrachten van de wederpartij dienen verge te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Efcom een opdracht verstrekt, is Efcom eerst aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3.  Efcom is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Efcom - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
4. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Voornoemde wijzigingen evenals aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Efcom eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd en hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Efcom zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Efcom het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Efcom niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs of tarief.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Efcom gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of (op)levertermijnen aan te passen.
4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten of leveringen.
5. Getoonde en/of verstrekte modellen, opgaven van eigenschappen en capaciteiten, voorbeelden van de bescheiden alsmede informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Efcom zijn c.q. is zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden c.q. geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
6. De in het vorige lid genoemde voorbeelden en modellen blijven eigendom van Efcom en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Efcom te worden geretourneerd.

Artikel 4 Honorarium, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal Efcom haar honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van Efcom.
2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
3. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
4. Efcom is gerechtigd een overeengekomen vast honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Efcom en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
5. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Efcom bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
6 a.  Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Efcom (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- c.q. tariefwijzigingen bij de door Efcom ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen e.d., is Efcom gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b.   Bij prijs- c.q. tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- c.q. tariefwijziging aan Efcom heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Efcom er vanuit gaan dat de consument met de prijs- c.q. tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5 Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Efcom het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Efcom.

Artikel 6 Verplichtingen van de wederpartij

1 .De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. adequate advisering benodigde gegevens en bescheiden tijdig op de door Efcom gewenste wijze aan Efcom ter beschikking stelt;
b hij Efcom tijdig zal informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht;
c eventuele door de wederpartij aan Efcom verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
d ingeval de werkzaamheden op locatie van de wederpartij dienen plaats te vinden, Efcom op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de werklocatie;
e Efcom op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en internet. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval en internetstoringen zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
f op de werklocatie de door Efcom in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor haar kosten zijn verbonden.

2.  De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Efcom voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Efcom gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Efcom nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Efcom om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7 Vertrouwelijke informatie

1. Efcom verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Efcom zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. Efcom zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers c.q. andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Efcom als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
4. Het is Efcom te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden c.q. leveringen en de hierbij gebruikte c.q. ontwikkelde methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.

Artikel 8 Risico van opslag informatie

Efcom zal alle van de wederpartij ontvangen infor c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. Efcom is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Efcom of haar leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Efcom verstrekte informatie c.q. bescheiden.

Artikel 9 Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Efcom de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. Efcom is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de te leveren bescheiden c.q. zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat deze bescheiden c.q. zaken feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
4. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de bescheiden c.q. de zaken aan de wederpartij te leveren, is Efcom gerechtigd de bescheiden c.q. de zaken voor rekening en risico van de wederpartij te bewaren. Tenzij Efcom uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Efcom binnen 1 maand na kennisgeving hiervan in staat te stellen de bescheiden c.q. de zaken alsnog te leveren en/of de werkzaamheden alsnog te verrichten.
5. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 4 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Efcom heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen c.q. de zaken aan derden te verkopen. Een en ander, zonder dat hieruit voor Efcom een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
6. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (bewaar-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

Artikel 10 Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of afronding van de werkzaamheden c.q. de overeengekomen levering van bescheiden c.q. zaken wordt vertraagd doordat:

a.Efcom niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Efcom niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Efcom recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. Efcom zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Efcom met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Efcom zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Efcom in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.
4.Meerwerk dient schriftelijk tussen Efcom en de wederpartij overeengekomen te worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen. Efcom is gerechtigd de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.
5. Indien is overeengekomen dat Efcom eerst een conceptversie van de te leveren bescheiden zal aanbieden, zal de wederpartij deze zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Efcom kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Efcom aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. Efcom is gerechtigd om te verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde bescheiden pas gebruiken, nadat Efcom de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
6. Ingeval Efcom in reeds goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is Efcom gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 11 Klachten

1.De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden, waarvan niet is overeengekomen dat hiervan eerst een concept zou worden vervaardigd, tot controle ervan over te gaan. Eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden e.d. die door de wederpartij in redelijkheid bij een eerste, zorgvuldige inspectie van de bescheiden geconstateerd kunnen worden, dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden aan Efcom te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde bescheiden, waarvan niet is overeengekomen dat hiervan eerste een concept zou worden vervaardigd, dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 1 maand na levering - schriftelijk aan Efcom te worden gemeld.
3.De wederpartij is verplicht de bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken c.q. anderszins te leveren zaken direct na aflevering c.q. oplevering van het resultaat van de werkzaamheden te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten, beschadigingen e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Efcom te melden.
4. Overige klachten ten aanzien van de voor de werkzaamheden gebruikte zaken dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Efcom te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
5. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 3 maanden na uitvoering van de werkzaamheden - schriftelijk aan Efcom te worden gemeld.
6. Indien bovengemelde klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Efcom kenbaar zijn gemaakt worden de bescheiden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht c.q. worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Alle gevolgen van het niet tijdig melden zijn voor risico van de wederpartij.
7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
8. Lid 7 van dit artikel geldt niet voor de consument.
9. De wederpartij dient Efcom in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Efcom te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de bescheiden c.q. zaken noodzakelijk is, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
10. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Efcom te bepalen wijze.
11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van bescheiden c.q zaken die na ontvangst door de wederpartij zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 12 Garanties

1. Efcom zal er voor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden c.q. leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen, beroepsstandaarden en wet- en regelgeving worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden c.q. leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Efcom staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde of anderszins geleverde zaken baseert Efcom zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen van deze zaken. Indien voor de zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Efcom zal de wederpartij hierover informeren.
4. Efcom garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de overeengekomen garanties, zal Efcom kosteloos zorg dragen voor het opnieuw vervaardigen van de bescheiden c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden c.q. kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak dan wel voor restitutie van of een reductie op het overeengekomen honorarium voor de bescheiden c.q. de werkzaamheden c.q. de koopprijs. Een en ander ter keuze van Efcom. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Efcom gegarandeerde beroepsstandaarden aanvaardt Efcom geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Efcom slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Efcom voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Efcom aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Efcom te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Efcom niet uitkeert of de schade niet onder een door Efcom gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Efcom beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde bescheiden c.q. de verrichte werkzaamheden.
5. De wederpartij dient Efcom uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien Efcom zijn werkzaamheden dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is Efcom slechts verantwoorde voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden.
8. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Efcom op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de geleverde bescheiden of de door of namens Efcom verstrekte instructies, adviezen e.d.;
b.door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Efcom verstrekte of voorgeschreven gegevens of bescheiden;
c. door niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van gegevens en/of documenten door de wederpartij;
d. doordat door of namens de wederpartij werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Efcom;
e. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij.

9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 8 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Efcom uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Efcom of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Efcom de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 14 Betaling

1. Efcom is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Efcom een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Efcom betaling alsnog uitblijft, is Efcom bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Efcom gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Efcom gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Efcom gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Efcom eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Efcom ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10  a.  De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Efcom te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Efcom. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

b.  Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.


Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

1. Efcom behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin jegens Efcom heeft voldaan.
2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
6. De wederpartij is verplicht Efcom direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Efcom heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Efcom te bewaren.
8. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Efcom op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Efcom een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Efcom en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Efcom op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 16 Retentierecht

Efcom is bevoegd de teruggave van alle door de wederpartij aan haar verstrekte gegevens en bescheiden, die Efcom in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderin ter zake van voornoemde overeenkomst heeft voldaan.
Efcom is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

1. Efcom is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Efcom in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde bescheiden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Efcom voorbehouden.
3. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Efcom te verstrekken of verstrekte gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Efcom door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Efcom voor aanspraken van deze derden.

Artikel 18 Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Efcom gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19 Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Efcom is Efcom gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Efcom wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Efcom, van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Efcom.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Efcom en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen evenals bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, weersomstandigheden e.d. evenals uitval van automatisering, internet of elektriciteit e.d..
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Efcom tot aan dat moment na te komen.

Artikel 20 Annulering, opschorting

1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Efcom een door Efcom nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Efcom gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Efcom is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is Efcom in ieder geval gerechtigd de daarvoor gere tijd op basis van het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in reke te brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Efcom vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. Efcom is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is Efcom gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Efcom is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Efcom gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Efcom te vergoeden.

Artikel 21Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Efcom en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.  Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Efcom is gevestigd, zij het dat Efcom altijd de be behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Efcom. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Efcom schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
4. Indien de  wederpartij gevestigd is buiten Nederland,  is Efcom gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen  aanhangig te maken bij  de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.


Datum: 5 oktober 2010Efcom Stralingsbescherming Het Veer 29  1633HA Avenhorn. info @efcomstralingsbescherming.nl tel +31 620 881 889
KvK Noordwest Holland 37162981  btw. NL001285675B31
Terug naar de inhoud